Данъчни консултации

Независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компанията ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Тъй като ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти, ви предлагаме изчерпателни консултации във връзка с:

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на финансите, счетоводното и данъчно законодателство; трудовото, социалното и осигурителното законодателство.
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури.
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество.
  • консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им.
  • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на данъчните власти, декларации и други изисквани отчетни форми.

В КОНТИР, ние непрекъснато следим промените в местното данъчно законодателство, постоянно ви информираме за важни за вашата дейност изменения и ви предлагаме данъчно-ефективни начини за управление на бизнеса ви.