Вътрешно-фирмен данъчен одит

Компанията ви има собствен счетоводен отдел, но вие сте в "информационно затъмнение" относно неговата дейност? Или, получавате забавена, неясна или недостатъчна информация за финансовия ви резултат и дължими данъци? Това затруднява управлението на данъчните ви задължения? Или, просто искате да потвърдите до каква степен коректно се упражняват данъчните ви права и се изпълняват данъчните ви задължения?

Ние можем да ви помогнем.

Ние ще прегледаме и анализираме търговската и счетоводна документация на вашия бизнес и ще оценим коректността на начислените и платени данъци за ревизирания период, еднократни данъци и други данъци при източника, както и коректното приложение на съществуващите спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Нашите опитни специалисти ще ви помогнат с предварителна оценка на основанията и размерите на потенциалните данъчни задължения в случай на бъдещи ревизии от съответните данъчни органи.

Нашият подход е не просто да ви опишем евентуални проблеми, но и да ви предложим правилните препоръки, инструменти и алтернативни решения за коригирането им и минимизиране на данъчните рискове.

Ние не просто проверяваме документи и отбелязваме проблеми, а това което ще ви предложим е ефективен инструмент за независим вътрешен контрол за целите на управлението върху съответствието на съществуващата счетоводна система със законодателните изисквания и общо приетите практически обичаи.

Ако сте избрали да използвате нашата услуга Счетоводно обслужване, извършване на еднократен одит за предходни счетоводни периоди във връзка със счетоводата документация и политика е също препоръчителен. Ако възнамерявате да закупите компания, то ефективен вътрешен одит може да бъде ключов за оценка на евентуални "скрити" финансови рискове, свързани със сделката.

Съответно, ако компанията ви отговаря на нормативните критерии за задължителен независим финансов одит, КОНТИР има изградени дългосрочни взаимоотношения с местни регистрирани независими одитори (CPAs), които могат да извършат официален одит на годишните отчети.